WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WODNEJ

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI WODNEJ

W imieniu Zarządu Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach zapraszamy rolników na Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1, w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 wg następującego porządku obrad:

 

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Miejskiej Spółki Wodnej

w Świebodzicach w dniu 14 marca 2019 r.

 

Część   Pierwsza:

SPRAWY   REGULAMINOWE

Otwarcie zebrania i powitanie.

2 Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3 Zgłaszanie uwag i poprawek do przedłożonego porządku obrad.

4 Zatwierdzenie porządku obrad.

5 Przedstawienie Protokołu z Walnego Zgromadzenia MSW z dnia 22 lutego 2018 r. i złożenie Sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.

6 Sprawozdanie z działalności finansowej Miejskiej Spółki Wodnej za 2018 r.

7 Dyskusja i zapytania do przedłożonych sprawozdań i Protokołu z dnia 22.02.2018 r.

8 Udzielenie absolutorium Zarządowi Miejskiej Spółki Wodnej w Świebodzicach za 2018 r..

Część Druga:

OBRADY 

Przyjęcie planu pracy i określenie potrzeb na 2019 r.

Podjęcie Uchwał:

- w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej od 1 ha fizycznego na 2019 r.

Część Trzecia;

Przyjęcie wniosków i zapytań.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Sprawy różne.

Część Czwarta:

Wystąpienia zaproszonych gości.

Zakończenie obrad.                                                          

WYDZIAŁ PS UM